No part
zoom_out loupe Click on this icon or hold down the shift key to magnify while moving over the patent image. zoom_in
home Home help_outline Help
 
 
   
parts

Heljestrand Razor

Patent SE18647

Invention Anordning vid rakhyflar

Filed Friday, 15th April 1904

Published Saturday, 10th December 1904

Inventor C. G. Lindevall

Language Swedish

For a full resolution version of the images click here

A PDF version of the original patent can be found here.

PATENT No 18647.
Beskrifning Offentliggjord af Kungl. Patent- och Registreringsverket.
C. G. Lindevall, Eskilstuna Anordning vid rykhyflar Klass 65. Patent i Sverige från den 15 april 1904

Föreliggande uppfinning afser en anordning vid sådana rakhyflar, som äro försedda med fjäderpåverkade öron för skärets fasthållande vid hyfvelställningen och med en eller flera, likaledes fjäderpåverkade reglar, som ligga an mot skärets rygg och därigenom fastlåsa det samma. Uppfinningen består däri, att en och samma fjäder användes för att påverka såväl öronen som regeln resp. reglarna, i ändamål att förenkla rakhyfvelns konstruktion.

Uppfinningen åskådliggöres af bifogade ritning. Fig. 1 visar rakhyfveln sedd framifrån och delvis i sektion och fig. 2 en sektion efter linjen A—B i fig. 1. Båda figurerna framställa rakhyfveln i förstorad skala.

Såsom framgår af ritningen, äro de öron 1, som fasthålla skäret 2 vid dess ändar, på vanligt sätt anordnade å vinkelarmar 3, som äro vridbart fästa å från hyfvelställningen 4 utstående stift 5 och förbundna med hvarandra genom en stång 11. Dessa vinkelarmar påverkas af en vid hyfvelställningen genom en nit eller dylikt fäst fjäder 6 på sådant sätt, att öronen 1 pressa skäret 2 mot hyfvelställningen. Denna fjäder är försedd med en uppåtriktad arm 8, påverkande en vridbar regel 7, som på kändt sätt tjänar till att låsa fast skäret bakifrån. För såväl öronens 1 som regelns 7 påverkande användes sålunda en och samma fjäder.

Patentanspråk:

Vid sådana rakhyflar, som äro försedda med fjäderpåverkade öron för skärets fasthållande vid hyfvelställningen och med en eller flera likaledes fjäderpåverkade reglar, som ligga an mot skärets rygg och därigenom fastlåsa detsamma, den anordningen, att en och samma fjäder (6, 8) påverkar såväl öronen som regeln resp. reglarna.

(Härtill en ritning)


Stockholm 1904. Kungl. Boktryckeriet.

Offentliggjord den 10 december 1904.