No part
zoom_out loupe Click on this icon or hold down the shift key to magnify while moving over the patent image. zoom_in
home Home help_outline Help
 
 
   
parts

The Sesam - a copy of the Neo-Gam / Neo-Lux / Neo-Ras

Patent SE109997

Invention Anordning vid rakhyvlar

Filed Saturday, 3rd April 1943

Published Tuesday, 7th March 1944

Inventor G. A. M. Larsson

Language Swedish

See the Neo-Gam/Lux/Ras patent. This is a Swedish copy.

For a full resolution version of the images click here

A PDF version of the original patent can be found here.

PATENT No 10997 Sverige Klass 69:—:21—02

BESKRIVNING

OFFENTLIGGJORD AV KUNGL

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

BEVILJAT DEN 5 JANUARI 1944

PATENTTID FRÅN DEN 3 APRIL 1943

PUBLICERAT DEN 7 MARS 1944


G. A. M. Larsson, Jönköping. Anordning vid rakhyflar

Föreliggande uppfinning hänför sig till sådana med en avlång, rektangulär underlagsplatta och en liknande täckplatta försedda rakhyvlar, vid vilka täckplattan är försedd med dels en central, ett hål i underlagsplattan genomgående tapp, vid vars fria ände rakhyvelns skaft är avsett att lösbart fästas och därigenom lösbart sammanbinda plattorna med varandra, och dels tvenne å ömse sidor av sagda tapp anordnade styrtappar, som ingå i motsvarande hål i underlagsplattan, och vid vilka rakhyvlar täckplattan är vid sin mot underlagsplattan vända sida försedd med tvärgående åsar eller upphöjningar, mot vilka det mellan plattorna insatta rakbladet pressas av täckplattan vid dennas ansättande mot underlagsplattan.

Uppfinningen avser att åstadkomma en rakhyvel av ovan angivet slag, som, samtidigt som den erbjuder ett säkert fäste för det insatta rakbladet, är lätt att spola ren från tvållödder och liknande utan att behöva tagas isär.

Uppfinningen kännetecknas i huvudsak därav, att underlagsplattans åsar eller upphöjningar, i vilka de för täckplattans tappar avsedda hålen äro anordnade, successivt avsmalna i riktning mot underlagsplattans långsidor.

Å bifogade ritning åskådliggöres en utföringsform av uppfinningen, varvid fig. 1 är en sidovy av en enligt uppfinningen anordnad rakhyvel, fig. 2 en tvärgenomskärning genom plattorna i större skala längs linjen II—II- i fig. 1, fig. 3 en längdgenomskärning genom plattorna längs linjen III—III i fig. 2 samt fig. 4 en planvy av underlagsplattan.

Å ritningen betecknar 1 rakhyvelns långsträckta rektangulära underlagsplatta och 2 dess likaså rektangulära täckplatta, vars mot underlagsplattan vända yta på känt sätt har formen av en del av en cylinderyta. Täckplattan är försedd med dels en central tapp 3, som är avsedd att skjuta igenom ett underlagsplattan 1 genomgående, centralt hål 4. och dels tvenne å ömse sidor om tappen 3 belägna styrtapnar 5, avsedda att gå in i motsvarande hål 6 i underlagsplattan. Den centrala tappen 3 är vid sin fria ände försedd med ett huvud 7, avsett att i och för plattornas förenande på känt sätt omfattas av kanterna av en slits anordnad i det ena, svagt bågformade, fjädrande sidopartiet 8 av en bygel 9, som är fäst vid ena änden av rakhyvelns handtag 10. Underlagsplattan 1 är vid sin mot täckplattan 2 vända sida försedd med trenne upphöjningar eller åsar 11, i vilka hålen äro anordnade och vilkas mot täckplattan vända ytor utgöra delar av en cylinder med i huvudsak samma radie som den cylinder, varav täckplattans mot underlagsplattan vända sida utgör en del. Enligt uppfinningen avsmalna underlagsplattans åsar eller upphöjningar 11 i riktning mot plattans långsidor och kunna med fördel givas formen av romber med avrundade hörn, såsom visas 1 fig. 4. Tack vare denna form på upphöjningarna 11 erbjuda desammas mot täckplattan vända ytor ett utmärkt vederlag för det mellan plattorna 1, 2 inspända rakbladet, samtidigt som mellanrummen 12 mellan upphöjningarna 11 erhålla sådan form, att de bliva lätta att spola rena från tvållödder och liknande, utan att plattorna 1, 2 behöva skiljas från varandra.

Uppfinningen är icke begränsad till den ovan beskrivna och å ritningen visade utföringsformen, vilken kan förändras till sina detaljer, utan att uppfinningens grundtanke frångås.

Patentanspråk:

1. Anordning vid sådana med en avlång, rektangulär underlagsplatta och en liknande täckplatta försedda rakhyvlar, vid vilka täckplattan är försedd med dels en central, ett hål i underlagsplattan genomgående tapp, vid vars fria ände rakhyvelns skaft är avsett att lösbart fästas och därigenom lösbart sammanbinda plattorna med varandra, och dels tvenne å ömse sidor av sagda tapp anordnade styrtappar, som ingå i motsvarande hål i underlagsplattan, och vid vilka rakhyvlar täckplattan är vid sin mot underlagsplattan vända sida försedd med tvärgående åsar eller upphöjningar, mot vilka det mellan plattorna insatta rakbladet pressas av täckplattan vid dennas ansättande mot underlagsplattan, kännetecknad därav, att sagda upphöjningar eller asar (11), i vilka de för tapparna (3, 5) avsedda hålen (4, 6) äro anordnade, successivt avsmalna i riktning mot underlagsplattans (1) långsidor.

2. Anordning enligt patentanspråket 1, kännetecknad därav, att upphöjningarna eller åsarna (11) hava i huvudsak formen av romher med avrundade hörn.